Комплекс ФОИ

Версия 9.11

Конфигурация на ПК ФОИ

Инсталация на ФОИ7

ФОИ9 Стандарт

Инсталиране на „Комплекс ФОИ9”


  

Информация относно начина на придобиване и ползване на ФОИ9 може да получите на сайта: www.prilsys.bg

 

Препоръчителна компютърна конфигурация за работа с програмния комплекс:

  •  Няма особени изисквания към компютърната конфигурация, на която ще работи програмният продукт; 
  •  От ергономични съображения препоръчваме работа с Full HD монитори; 
  •  Допустими за работа са всички версии на операционната система Windows.  

 

1. Инсталиране на „Интегриран програмен комплекс ФОИ”

Преди началото на същинската инсталация на продукта е необходимо да се въведат някои данни за настройка. След като данните са въведени, може да се натисне бутонът „Инсталиране” за стартиране на същинската инсталация (фиг. 1).

pic1

Фиг. 1. Прозорец на инсталатора за „Интегриран програмен комплекс ФОИ”

1.1. Първоначално трябва да се избере папката, в която да бъдат поставени всички файлове на програмния продукт. За тази цел трябва да се натисне бутонът „Преглед …”. В появилия се диалогов прозорец (фиг. 2), трябва да се избере папката, в която ще бъдат разположени всички файлове на програмата.

Папките са разположени в дървовидна структура. За преглед на съдържанието на дадена папка, е необходимо да се натисне върху знака „+” вляво от папката. След като необходимата папка е намерена, тя трябва да се натисне с мишката (маркиране) и след това трябва да се натисне бутонът „OK”. С това диалоговият прозорец се затваря и избраната папка се появява в полето отляво на бутона „Преглед…”.

pic2

Фиг. 2. Диалогов прозорец за избор на папка за инсталиране на програмата

Ако в избраната папка вече съществува стара инсталация на програмата, то ще се появи съобщение, предупреждаващо за това (фиг. 3). След потвърждаване на съобщението може да изберете друга папка или да продължите инсталацията в същата папка (програмният продукт ще бъде обновен).

pic3

Фиг. 3. В избраната папка вече има стара инсталация на програмата

1.2. След като папката е избрана, трябва да се въведат данните за контакт. Полетата за име, адрес и e-mail адрес на потребителя не може да бъдат празни.

1.3. Най-накрая трябва да се посочи дали да се изведе икона за програмата на екрана на монитора. Това става чрез маркирате на кутийката, разположена над бутона „Инсталиране”. Ако кутийката се демаркира, то на работния плот няма да бъде създадена препратка към програмата и тя ще може да се стартира само от папката, в която е била инсталирана.

1.4. След като данните за настройка са въведени, трябва да се натисне бутонът „Инсталиране”. При това, ако е била избрана папка, в която има стара инсталация на програмата, се появява диалогов прозорец, който изисква потвърждение за обновяването на продукта (фиг. 4). При натискане на бутона „Yes” инсталацията продължава и старата програма се обновява. Ако се натисне бутонът No”, то инсталацията се прекратява и може да се избере нова папка, натискайки бутона „Преглед …”.

pic4

Фиг. 4. Диалогов прозорец за потвърждение на обновяването на продукта

1.5. Инсталацията на „Интегриран програмен комплекс ФОИ” продължава с преглед на лицензионното споразумение за използване на продукта. На екрана се появява диалоговият прозорец „Лицензионно споразумение“ (фиг. 5), в който са описани условията за използване на програмата. За да прегледате цялото съдържание на Лицензионното споразумение, използвайте стрелките и плъзгача, разположени в десния край на текстовото поле (натискането върху стрелката в долния край на полето довежда до превъртане на текста надолу).

pic5

Фиг. 5. Диалогов прозорец за преглед на Лицензионното споразумение

1.6. Инсталацията може да продължи само ако сте съгласни с условията на Лицензионното споразумение. Това се оказва чрез натискане на бутона „Приемам“ в долната част на диалоговия прозорец. При натискане на бутона „Отказ“ инсталацията се прекратява и прозорецът на инсталатора може да бъде затворен чрез натискане на бутона с хиксчето в горния десен ъгъл.

След натискане на бутона „Приемам“ започва свалянето на необходимите файлове и инсталирането им на компютъра. Информация за процеса на сваляне и инсталиране се извежда в текстовото поле и в пълзящите индикатори, разположени под бутона „Инсталиране”. В края на инсталацията, ако тя е преминала успешно, в текстовото поле се добавя надписът: „Програмният продукт е инсталиран.” (фиг. 6).

pic6

Фиг. 6. Програмният продукт е инсталиран успешно

2. Грешки

При инсталирането на програмния продукт е възможно да възникнат грешки. Те се съпровождат със съответното съобщение, което се появява на екрана (фиг. 7). Голяма част от грешките се дължат на проблеми с Интернет. Така например е възможно интернет доставчикът временно да е прекъснал достъпа Ви до Интернет, възможно е инсталационният сървър временно да не е достъпен (заради обновяване на данните, претоварване), също така е възможно да е изключен мрежовият кабел на компютъра Ви. В голяма част от случаите това е временно явление. Ето защо при настъпване на подобен вид грешка е препоръчително да бъде направен нов опит за инсталиране след няколко минути.